بریتش مو‌کوتاه (British Shorthair)

گربه‌ی معروف سینمایی! اون گربه‌ی چکمه پوش و هم‌چنین گربه‌ی Cheshire آلیس در سرزمین عجایب است.